Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacje z konferencji

Akademia Zarządzania Szpitalem

STANDARDY ADMINISTRACYJNE 2020 - weryfikacja i rozliczanie świadczeń - Dr n. med. Aleksandra Sierocka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych:

Podczas pandemii utrzymanie płynności finansowej jest dla wielu szpitali bardzo poważnym problemem. Jednocześnie – w związku z sytuacją albo też niezależnie od niej – ciągle modyfikowane są przepisy, dotyczące rozliczeń świadczeń. Wiele tych zmian jest dla szpitali korzystnych, niemniej ich bieżące śledzenie to klucz dla zachowania równowagi.

Takie wyzwania dla rozliczeń i sprawozdawczości to m.in. częste niedopasowanie już zawartych umów do nowych zasad, co wymaga ponownego ich sprawozdania. Szczególnej uwagi wymagają też komunikaty związane z pandemią, np. dotyczące udzielania teleporad w ramach AOS.

 

PRAKTYKA - Zmiany w rozliczeniach i realizacji ryczałtu PSZ w dobie COVID-19 - Dr n. o zdr. Michał Chrobot, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych:

W sytuacji pandemii dla części szpitali nierealne jest utrzymanie 98 proc. progu wykonania świadczeń w celu utrzymania dotychczasowego poziomu ryczałtu. Powstało wiele zapisów prawnych, mających na celu usprawnienie rozliczeń. Aby z nich skorzystać, trzeba jednak pamiętać o określonych wymogach, dotyczących raportowania.

Szansą na realizowanie świadczeń również w obecnej sytuacji są choćby teleporady. Stworzono też możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do połowy przyszłego roku. Nie jest to jednak opcja automatyczna – należy złożyć wniosek w tej sprawie. Jak dotąd, nie wiadomo, jak to rozwiązanie ma funkcjonować w praktyce.

 

Problemy w rozliczaniu świadczeń w umowach z NFZ - studium przypadków:

- Dr n. med. Aleksandra Sierocka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych:

W przypadku szpitali, zajmujących się leczeniem urazów, pacjenci niejednokrotnie trafiają kolejno na kilka oddziałów. Błędem, w spektakularny sposób zaniżającym wycenę udzielonych im świadczeń, jest nieuwzględnienie w niej wszystkich postawionych rozpoznań.

Znaczenie ma też długość czasu hospitalizacji i uwzględnienie w wycenie wszystkich, możliwych do zastosowania, zwiększających tę wycenę współczynników. Niestety, ze strony NFZ nie można spodziewać się korekty wyceny na plus.

- Mgr inż. Magdalena Motnyk, Kierownik Rozliczania Kontraktów Medycznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych:

Najwięcej trudności podmiotom leczniczym sprawia składanie do NFZ wniosków, dotyczących świadczeń, których koszt przekracza 15 tys.. Należy je obliczyć według określonego wzoru i złożyć w ściśle określonym trybie.

Spełnienie tych wymogów nie gwarantuje jednak sukcesu. Odmowa oddziału NFZ często nie jest szczegółowo uzasadniona i w efekcie, przy nieuwzględnieniu istotnej potrzeby medycznej, powoduje utrudnienia w dostępie pacjentów do świadczeń.

- Mgr Alicja Grzywa, główny specjalista w Dziale Rozliczeń Usług Medycznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku:

Rozliczenia, dotyczące świadczeń związanych z COVID-19, nastręczają szpitalom wiele trudności, choćby ze względu na brak odpowiednich dla nich rozwiązań informatycznych. Podobne problemy wiążą się również ze sprawozdawczością RDTL.

Niejasności towarzyszą też rozliczeniom świadczeń, do których odnoszą się instrumenty dzielenia ryzyka. Informacje na ich temat przychodzą zbyt późno i powodują konieczność ponownych przeliczeń i sprawozdawczości.

- Mgr Bartosz Maleszczuk, Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych:

Jak rozliczyć świadczenia w sytuacji zmiany rozpoznania, gdy wynik badania histopatologicznego uzyskuje się dopiero po zakończeniu hospitalizacji? Istnieje kilka możliwości w tym zakresie.

Najkorzystniejsza z nich jest ta, gdy rozliczenia uda się dokonać w ramach pakietu onkologicznego. Ciekawy problem to także rozliczenie świadczenia, dotyczącego szczepionki BCG, którego można dokonać na dwa odrębne sposoby.

- Dr n. o zdr. Michał Chrobot, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych:

Nie do przecenienia jest obecnie w szpitalach rola personelu pomocniczego, w tym koderów medycznych, których rolą jest przetworzenie dokumentacji medycznej na rozliczenia, tak, by przynosiło to placówkom dochody. Niestety na razie rozwiązania legislacyjne nie sprzyjają ich zatrudnianiu.

Ciągle obserwowane jest wykorzystywanie przez płatnika monopolistycznej pozycji, co widać zwłaszcza przy rozpatrywaniu wniosków, składanych przez szpitale. Rozliczanie świadczeń, związanych z COVID-19, nastręcza trudności z powodu braku przeznaczonych do tego celu rozwiązań informatycznych - tymczasem chodzi przecież o niemałe środki.

 

PRAWO - zmiany zapisów wynikające z ustawy o Funduszu Medycznym - Mec. Natalia Łojko, Radca prawny, Kancelaria KRK:

Weszła właśnie w życie ustawa o Funduszu Medycznym. Była to inicjatywa prezydencka, a prace nad nią trwały krótko. Fundusz ma składać się z czterech subfunduszy. Mają one wspierać podmioty lecznicze, dotyczyć profilaktyki oraz innowacji terapeutycznych.

W ustawie określono pięć źródeł przychodów Funduszu, w tym wpłaty z budżetu państwa w wysokości nie mniejszej niż 4 mld zł rocznie. Daje to gwarancję stałego dopływu środków. Brak jednak dotąd szczegółowych rozwiązań, co rodzi wątpliwości m.in. co do finansowania technologii lekowych.

 

Aktualne wytyczne dotyczące RDTL - Dr n. o zdr. Michał Chrobot, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych:

Ustawa o Funduszu Medycznym wprowadziła istotne zmiany w zakresie RDTL. Nie będzie już konieczności składania wniosków o zgodę Ministra Zdrowia, a jedynie trzeba zasięgnąć opinii konsultanta krajowego bądź wojewódzkiego. Wielkość środków na RDTL będzie limitowana i uzależniona od programów lekowych i chemioterapii w danej placówce.

Brak na razie aktów wykonawczych do ustawy, co rodzi wiele pytań o praktykę jej zastosowania. Na pewno należy dbać o staranne prowadzenie dokumentacji medycznej, ponieważ stanowi ona dowód na skuteczność terapii. Cały proces musi być transparentny i opisywany w jednoznaczny sposób.

 

FINANSE - Strategia zmian w ochronie zdrowia i Krajowy Plan Odbudowy - Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert, Uczelnia Łazarskiego:

Po szerokich konsultacjach został zaakceptowany dokument „Wspólnie dla Zdrowia”. Jego zapisy, dotyczące profilaktyki i zdrowia publicznego, mogą być pomocne w ograniczeniu negatywnych skutków spowodowanych przez pandemię opóźnień w diagnostyce i leczeniu wielu chorób. Nacisk będzie położony na jakość i efektywność świadczonych usług poprzez premiowanie świadczeniodawców, którzy zapewniają ich wysoki poziom.

Do osiągnięcia zakładanych celów niezbędny jest dalszy wzrost publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Krajowy Plan Odbudowy Kraju i Zwiększania Odporności zakłada uzyskanie ich ze środków unijnych, co byłoby istotne dla realizacji wielu celów z tego obszaru.

LEK W SZPITALU - Realizacja i rozliczanie programów lekowych w dobie pandemii COVID - 19 - Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2017, ekspert systemu ochrony zdrowia w zakresie polityki lekowej, refundacji i dostępności rynkowej:

Przekształcenie części szpitali w zakaźne utrudniło realizację w nich programów lekowych. Niejednokrotnie pacjentów przekazywano do innych placówek. Powstały też nowe rozwiązania na czas pandemii, jak teleporada, jednak tylko dla osób, które kontynuują leczenie, a nie pacjentów pierwszorazowych.

Wprowadzono również możliwość wydawania pacjentowi leku na dłuższy okres i odbioru go przez osobę przez niego upoważnioną. Możliwość dostawy leku do domu pacjenta wymagałaby nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym. Dokonano też ułatwień w zakresie korzystania z protokołu SMPT.

 

Finansowanie i organizacja badań molekularnych - Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska - Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie:

Jak ważne są badania molekularne i stosowanie biomerkerów, doskonale widać na przykładzie raka płuca. Kluczowy jest czas wykonania badania i odpowiednie zabezpieczenie pobranego materiału. Wymaga to właściwej organizacji tego procesu. Optymalne byłoby dla pacjenta prowadzenie kompleksowej diagnostyki w jednym ośrodku.

Czym powinna kierować się placówka medyczna przy wyborze laboratorium? Należy kłaść nacisk na udokumentowaną jakość jego pracy, zakres stosowanych metod badawczych, czas do wydania wyniku. Wszystko to ma znaczenie również w aspekcie finansowym i prawnym.

 

INFORMATYZACJA i ochrona danych osobowych - Andrzej Osuch, Dyrektor d.s. Transformacji Biznesowej Grupa Luxmed, Pracodawcy RP, Jan Pachocki, Life Sciences Practice, Kancelaria DZP:

Mijają dwa lata od wprowadzenia w życie przepisów RODO. Sektor ochrony zdrowia dopracował się w tym czasie swojego odrębnego kodeksu w tym zakresie. Jego ostateczna wersja została niedawno złożona w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Kodeks może służyć m.in. rozwikłaniu szczegółowych wątpliwości, specyficznych dla branży.

W najbliższym czasie spodziewać się można wprowadzenia kolejnych ważnych rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej. Najwcześniej ma pojawić się e-skierowanie, a wśród kolejnych będzie m.in. udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi.

 

SZPITAL ONKOLOGICZNY w czasie pandemii - Dr Robert Zawadzki, Wiceprezes ds. Operacyjnych LUX MED Onkologia Sp. z o.o.:

Szczególnie trudna w czasie pandemii jest sytuacja pacjenta onkologicznego, który z jednej strony musi kontynuować leczenie, a z drugiej – ze względu na swoją chorobę - może być szczególnie narażony na zakażenie. Presja psychologiczna spowodowała spadek liczby wykonywanych badań diagnostycznych i przesiewowych.

Rolą placówki medycznej jest utrzymanie równowagi między koniecznością kontynuacji udzielania świadczeń a wymogami bezpieczeństwa. Wymaga to w wielu przypadkach znacznej reorganizacji i stawia poważne wyzwania logistyczne. Musi się to odbywać przy deficycie wykwalifikowanego personelu i braku ułatwień w zakresie sprawozdawczości.

do góry