WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem (dalej: „Administrator”) danych osobowych Użytkowników portalu Infozdrowie.org (dalej: „Użytkowników”) jest Health Project Management w Warszawie (ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa), wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 316446, NIP: 526-174-10-92, REGON: 010800260.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@hpm.med.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon, ew. dane konferencji, szkolenia lub innego wydarzenia organizowanego przez Health Project Management, w której uczestniczył użytkownik oraz adres e-mail – których podanie jest warunkiem realizacji celu informacyjno - edukacyjnego, w tym przesyłania newslettera.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach informacyjnych i edukacyjnych (przekazywanie treści informacyjnych i edukacyjnych, w tym newsletterów, informacji prasowych, zaproszeń na konferencje, szkolenia i inne wydarzenia oraz innych informacji).
 5. Health Project Management nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie Health Project Management. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów informacyjno - edukacyjnych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
  • w razie zakończenia działalności Health Project Management i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.

Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  6. przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych w § 4 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@hpm.med.pl
 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Żegańska 21/23,   04-713 Warszawa.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 4 pkt. 3 powyżej.

 

 

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Health Project Management, ul. Żegańska 21/23, 04- 713 Warszawa
e-mail ado@hpm.med.pl

 

do góry