WIEDZA, INFORMACJA, EDUKACJA

Nawigacja

Regulamin i zasady korzystania z serwisu internetowego infozdrowie.org

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawcą serwisu internetowego Infozdrowie.org jest Health Project Management, Dariusz Puławski z siedzibą przy ul. Żegańskiej 21/23, 04-713 Warszawa
 2. Podstawą działania serwisu internetowego Infozdrowie.org jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

§ 2 PRAWA AUTORSKIE

 1. Infozdrowie.org należący do Health Project Management jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Health Project Management.
 2. Serwis internetowy Infozdrowie.org jest chroniony polskim prawem, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
 3. Zawartość serwisu internetowego Infozdrowie.org stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym lub ich fragmentów wymaga uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Wydawcy serwisu Infozdrowie.org .
 4. Wykorzystanie materiałów do których wszelkie prawa należą do Health Project Management, zamieszczonych w serwisie Infozdrowie.org jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie dozwolonego użytku osobistego i publicznego określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Naruszenie zasad opisanych powyżej będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez Health Project Management stosownych środków prawnych.

§ 3 REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dokonuje się poprzez właściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Health Project Management w celach informacyjnych i edukacyjnych w obszarach: klinicznym i zdrowia publicznego.
 2. Health Project Management zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt z użytkownikiem oraz odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Dokonując rejestracji w serwisie Infozdrowie.org użytkownik akceptuje wysyłanie przez redakcję serwisu za pomocą poczty elektronicznej Newslettera, zaproszeń, aktualności oraz informacji o nowościach w tym informacji prasowych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych przez serwis internetowy Health Project Management usług i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: nieumieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem (dalej: „Administrator”) danych osobowych Użytkowników portalu Infozdrowie.org (dalej: „Użytkowników”) jest Health Project Management w Warszawie (ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa), wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 316446, NIP: 526-174-10-92, REGON: 010800260.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@hpm.med.pl
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon, ew. dane konferencji, szkolenia lub innego wydarzenia organizowanego przez Health Project Management, w której uczestniczył użytkownik oraz adres e-mail – których podanie jest warunkiem realizacji celu informacyjno - edukacyjnego, w tym przesyłania newslettera.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach informacyjnych i edukacyjnych (przekazywanie treści informacyjnych i edukacyjnych, w tym newsletterów, informacji prasowych, zaproszeń na konferencje, szkolenia i inne wydarzenia oraz innych informacji).
 5. Health Project Management nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie Health Project Management. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów informacyjno - edukacyjnych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
  • w razie zakończenia działalności Health Project Management i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.

Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  6. przenoszenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
  7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych w § 4 pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@hpm.med.pl
 2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Żegańska 21/23,   04-713 Warszawa.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w § 4 pkt. 3 powyżej.

§ 5 PRAWA HEALTH PROJECT MANAGEMENT

Health Project Management zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny oraz zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6 PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Health Project Management nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji serwisu internetowego Infozdrowie.org, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach serwisu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie infozdrowie.org/regulamin
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
do góry